Звіт директора

Звіт директора гімназії перед педагогічним колективом та громадськістю

Posted on Updated on

Додаток 1

до протоколу загальногімназійної

онлайн-конференції. Протокол № 13

від 19.06.2020 р.

 

 

Звіт

директора гімназії перед педагогічним

колективом та громадськістю

 

В Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статуті гімназії чітко визначено функціональні обов’язки керівника освітнього закладу. Згідно наказу МОН України № 178 від 23.03.2005 року про їх виконання, щорічно директор звітує перед колективом гімназії та громадськістю.

Багато уваги приділяється забезпеченню обов’язковості середньої освіти. В гімназії наявні списки дітей шкільного віку. Ведеться облік дітей, які проживають на території селища але з певних причин не зареєстровані за місцем проживання. Така форма роботи дає можливість мати оперативну інформацію про наявність дітей шкільного віку в мікрорайоні гімназії і в подальшому для охоплення їх навчанням.

В гімназії навчається 589 учнів. Переважна більшість проживають в містечку і не потребують підвозу. 75 учнів доїжджають до навчання рейсовими автобусами. Це діти зі Скоморох, станції Пряжево, с. Двірець, с. Лука. Доїжджають рейсовими автобусами.

Згідно розпорядження голови Житомирської РДА від 01.06.2020 року

№ 157 за гімназією закріплено територію обслуговування. Це територія смт Озерне.

В гімназії розроблена Стратегія розвитку на 2020-2025 навчальні роки, яка спрямована на підвищення якості освітньої діяльності. До розроблення Стратегії розвитку залучено педагогічний колектив, учнів та їх батьків. Пропозиції всіх учасників освітнього процесу обговорено в робочих групах та враховано під час складання Стратегії розвитку.

Педагогічна рада – це основний колегіальний орган управління гімназії, який розглядає різні напрямки діяльності гімназії. За два місяці до педради, гімназії видається наказ про підготовку до педагогічної ради, створюється робоча група по вивченню питання педради, розробляється план та пам’ятка. Адміністрацією та вчителями проводиться взаємовідвідування уроків з впровадження даної теми в освітній процес. Психологічна служба гімназії досліджує питання педради. Доповідач готує доповідь з презентацією, готують виступи співдоповідач та представники педагогічного колективу. За підсумками педради виноситься рішення, яке затверджується наказом директора гімназії. На наступних педрадах розглядається питання виконання рішень, прийнятих педагогічним колективом.

Щороку в гімназії розробляється освітня програма на наступний навчальний рік. Основою для розроблення програми є стандарт освіти. Освітня програма містить вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти. До розроблення освітньої програми залучалася робоча група у складі директора, заступників з навчально-виховної роботи, практичного психолог, бібліотекаря. Освітня програма на 2019-2020 навчальний рік була схвалена на засіданні педагогічної ради гімназії від 30 серпня 2019 року протокол № 09 та затверджена наказом директора гімназії від 30 серпня 2019 року № 177 та розміщена на сайті гімназії.

В гімназії розроблено внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка схвалена на засіданні педагогічної ради (протокол №1 від 27.01.2020 р.), затверджена наказом директора гімназії від 28.01.2020 р. № 21, та розміщена на сайті гімназії. До розроблення системи залучалася робоча група у складі директора, заступників директора з навчально-виховної роботи, практичного психолога, голів методичних комісій гімназії. Самооцінювання освітньої діяльності відбувається один раз на рік. До самооцінювання освітньої діяльності залучаються усі учасники освітнього процесу. Для вивчення якості освітньої діяльності використовуються у гімназії спостереження за проведенням навчальних занять, опитування, анкетування, співбесіди, моніторинг навчальних досягнень учнів, моніторинг   результатів проведення ДПА та ЗНО.

На сайті гімназії розміщено основні критерії оцінювання результатів навчальної діяльності.

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Озерненської гімназії схвалено педагогічною радою гімназії (протокол № 01 від 27.01.2020 р.), затверджено наказом директора гімназії від 31.01.2020 р. та розміщена на сайті гімназії. Класні керівники під час годин класного керівника ознайомили учнів, а на батьківських зборах батьків зі змістом документа. З метою виконання норм цього Положення в гімназії створена Комісія з питань академічної доброчесності. Просвітницька робота, практичні заняття, використання під час проведення навчальних занять доступних дітям методів пошуку і коректного посилання на джерела, робота над критеріями оцінювання навчальних досягнень та їх застосування постійно відбувається у гімназії. Заходи, які спрямовані на забезпечення академічної доброчесності та контроль за їх дотриманням включаються до планування роботи. Керівництво гімназії постійно контролює дотримання норм академічної доброчесності та вживає необхідні заходи щодо протидії фактам можливих їх порушень.

Режим роботи гімназії регламентується наказом директора гімназії. Навчальний день починається з лінійки чергового класу. Уроки проводяться у відповідності з розкладом навчальних занять і розкладом дзвінків. Розклад уроків складається з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. В гімназії організовано чергування вчителів та учнів в класах та коридорах. Робота спортивних секцій, гуртків, майстерень допускається лише за розкладом, затвердженим директором. Заміна уроків здійснюється за наказом директора, супроводжується змінами у розкладі, фіксується у журналі пропущених та заміщених уроків. Структура навчально року встановлюється згідно з рекомендаціями міністерства освіти і науки України. В 2019-2020 навчальному році у зв’язку із карантинними заходами, пов’язаними з поширенням COVID-19, було внесено корективи в режим роботи гімназії. Навчальний рік було завершено дистанційно, останній дзвоник проведений в онлайн-режимі.

В гімназії створено всі умови для забезпечення особливих освітніх потреб учнів. Так в 2019-2020 навчальному році організовано індивідуальну форму навчання для учня 1-Б класу, учня 1-В класу, учня 8-А класу. Педагоги гімназії з відповідальністю ставляться до планування та проведення навчальних занять з цими учнями, застосовують ефективні методики індивідуальної роботи. Впровадження індивідуальної форми навчання відкриває широкі можливості для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати гімназію разом з усіма учнями, дозволяє їм засвоїти програмовий матеріал на рівні, що відповідає їх індивідуальним здібностям.

В 2019-2020 навчальному році в гімназії відкрито 6-А клас з інклюзивною формою навчання (класний керівник Нефедова Т.О.).З метою допомоги вчителям в забезпеченні особистісно зорієнтованого, індивідуального підходу в освітньому процесі, зокрема у створенні індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами введено посаду асистента вчителя, обов’язки якого виконувала Балан О.І. Створено команду психолого-педагогічного супроводу, яка діяла професійно і злагоджено спільно з батьками учнів. Учениця, для якої організовано інклюзивну форму навчання, успішно закінчила навчальний рік, має прогрес у навчальних досягненнях, бере активну участь у позакласних заходах. Значна робота проведена класним керівником, асистентом вчителя та вчителями-предметниками з адаптації учениці до класного колективу. Ефективно вплинули на результативність освітнього процесу корекційно-розвиткові заняття, які проводили психолог гімназії Івченко О.С. та дефектолог Савченко О.Ф.

В гімназії розробляються індивідуальні освітні траєкторії для учнів з особливими освітніми потребами.

В ході організації індивідуальної форми навчання складаються індивідуальні навчальні плани та програми. Вчителі, проводячи індивідуальні уроки, обирають темп опрацювання матеріалу, який сприяє ефективному його засвоєнню.

Для учениці, яка перебуває на інклюзивній формі навчання, складено індивідуальну програму розвитку, до розробки якої залучається команда психолого-педагогічного супроводу і батьки.

За підсумки формувального оцінювання учнів початкових класів, семестрового та річного оцінювання учнів середньої ланки простежується результативність використання індивідуальних освітніх траєкторій.

У 2019-2020 н. р. за робочим навчальним планом було організовано роботу 27 класів. У перші класи було зараховано 78 дітей (у 2018-2019 н. р. – 52), упродовж року один першокласник вибув. У 2020-2021 н.р. планується набрати 2 перших класів (54 учні).

Аналіз контингенту учнів гімназії

Навчальний рік (початок) Кількість класів Кількість учнів Порівняно з минулими роками (кінець року)
поч. навч. к-ць року
2016-2017 24 602 600 На 13 учнів більше
2017-2018 26 613 609 На 9 учнів більше
2018-2019 26 594 593 На 16 менше
2019-2020 27 600 589 На 4 менше

 

Навчальні плани гімназії на 2019-2020 навчальний рік були складені адміністрацією гімназії на основі Типових освітніх програм, затверджених МОН України:

–     1-Б,В, 2-Б,В класи – за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О.Я., 1-2 клас, затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 р. №268. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.18 № 87, додаток №1;

–     1-А, 3-А класи – за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською мовою, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (Додаток 2 до наказу МОН України від 02.11. 2016 р. № 1319);

–     3-А,Б,В, 4-А,Б,В класи – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 407;

–     5-9 класи – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405;

–     10-11 класи – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 408.

Навчальні плани відповідають меті і завданням гімназії.

Інваріантна частина навчального плану складалась з 840 годин навчального навантаження на всіх учнів гімназії.

Із варіативної складової навчального плану виділено 21,5 години для вивчення предметів, що є складовими інваріантної частини (читання, українська мова та література, англійська мова, математика, алгебра, геометрія). Також за рахунок варіативної частини складової виділено години для проведення курсів за вибором з ритміки і хореографії в 1-4-х класах (окрім 1-А, 3-Акл.) – по 1 год., етики в 5-6-х класах – по 1 год., історії рідного краю в 7-11-х класах (окрім 10-Б, 11-Бкл.) – по 0,5 год,, математики в 11-А кл. –0,5год. (разом – 19 год.).

З метою організації ефективної роботи з обдарованими учнями з варіативної складової навчального плану виділено години для проведення факультативних занять з української мови в 6-А, 7-А,8-А, 9-А,10-Б, 11-А,Б класах – по 1 год., в 10-А кл. – 0,5 год.,з математики в 6-Б,7-Б,8-Б,9-Б, 10-А, 11-А класах – по 1 год.,10-Б кл.-0,5 год., з англійської мови в 6-В, 7-В, 11-А класі –по 1 год.,для проведення індивідуальних занять з учнями-членами МАН з історії в 11-А класі – 1 год., з хімії в 11-Б класі – 1 год. (разом – 19 год.).

Освітній процес у 2019-2020 навчальному році забезпечували 58 учителів (з них 2 сумісники), педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар, інженер-електронік (0,5 ст.) і 2 лаборанти (по 0,5 ст.). Гімназія повністю укомплектована кваліфікованими педагогічними і технічними кадрами. Переважна більшість педагогічних працівників, 94,8%, мають вищу педагогічну освіту і викладають базові навчальні дисципліни за фахом освіти, решта – це 3 спеціалісти із середньою спеціальною освітою (5,2%), які викладають у гімназії музичне мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання, ведуть гурткову роботу і також забезпечують високу результативність освітнього процесу. Для забезпечення неперервності підвищення кваліфікації педкадрів було сплановано та організовано курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників гімназії. Упродовж року курси підвищення кваліфікації на базі комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради» пройшли 26 учителів, ще 6 учителів пройшли курси підвищення кваліфікації при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. План курсової перепідготовки, в основному, виконано, проте частина вчителів проходитиме заплановану курсову перепідготовку в наступному навчальному році.

Про рівень професійної компетентності педагогічних працівників свідчать і результати атестації. У 2019-2020 н. р. було атестовано 10 учителів. Трьом вчителям підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «учитель-методист» (Власюк А.П., Івчук Т.А., Шпортак О.В.), трьом вчителям підтверджено вищу кваліфікаційну категорію і присвоєно педагогічне звання «учитель-методист» (Горюновій С.Д., Нєвєровій Л.П., Ткаченко О.М.), одному вчителю присвоєно вищу кваліфікаційну категорію (Рибак Т.М.), одному вчителю присвоєно першу кваліфікаційну категорію (Марчук О.В.), одному вчителю присвоєно другу кваліфікаційну категорію (Токарська О.А.), бібліотекарю гімназії, Колодяжній А.М., підтверджено кваліфікаційну категорію «провідний бібліотекар».

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Кваліфікаційні категорії і педагогічні звання Навчальний рік
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Спеціаліст 6 9 13 16 13
ІІ категорія 11 10 7 8 4
І категорія 8 6 4 5 8
Вища категорія 35 35 32 32 33
Учитель-методист 12 13 17 15 19
Старший учитель 16 15 9 9 7
Загальна кількість учителів 60 60 62 62 58

 

Педагогічний колектив стабільний. 33 (57%) педагогічних працівників мають стаж роботи понад 20 років і від 10 до 20 років (19%), що свідчить про вагомий педагогічний досвід і потужний науково-методичний потенціал колективу.

Характеристика педагогічних кадрів за стажем роботи

Педагогічний стаж (роки) Навчальний рік
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
До 3 років 3 (5%) 3 (5%) 5 (8%) 8 (13%) 5 (9%)
Від 3 до 10 років 7(11,6%) 6 (10%) 10 (17%) 8 (13%) 8 (14%)
Від 10 до 20 років 11 (18,6) 12 (20%) 10 (17%) 13 (21%) 11 (19%)
20 років і більше 39 (64,7%) 39 (65%) 34 (58%) 33 (53%) 33 (57%)

 

Для адаптації новоприбулих здобувачів освіти , учнів при переході з початкової до базової та з базової до старшої школи психологічною службою в гімназії проводиться просвітницька робота, яка включає в себе поінформованість батьків учнів 1, 5, 10 класів на батьківських зборах. Батькам надається інформація щодо особливостей адаптаційного періоду, можливих труднощів під час адаптації та вікових особливостей дітей певного віку. Розробляються та надаються рекомендації батькам щодо покращення адаптації дитини в гімназії, в класному колективі. Розробляються пам’ятки «Батькам на замітку», «Що повинен уміти першокласник», «Поради батькам п’ятикласника».

Психологічний супровід учнів 1,5,10 класів передбачає дослідження рівня адаптації дітей до нових умов навчання, а також психологічне спостереження за діяльністю дітей під час навчання та в позаурочний час. З дітям, які мають труднощі в адаптаційний період, проводиться корекційно-розвиткова робота у вигляді індивідуальних та групових занять.

На психолого-педагогічних консиліумах відбувається обговорення за результатами психологічного дослідження учнів 1, 5, 10 класів та надаються рекомендації класним керівникам, вчителям-предметникам щодо взаємодії з дітьми для покращення адаптації дітей.

Для кращої адаптації педагогів до професійної діяльності в гімназії відбувається психологічний супровід молодих педагогів у вигляді відвідування уроків та аналізу діяльності педагога за певними критеріями. Результати спостережень на уроці заносяться до «Журналу спостережень та психологічного аналізу». Педагогам надаються необхідні рекомендації щодо подальшої роботи. Для успішної адаптації в гімназійному соціумі педагогу важливо знати вікові психологічні особливості дітей, тому психологом гімназії регулярно надається інформація у вигляді пам`яток, рекомендацій щодо вікових особливостей дітей, механізмів ефективної взаємодії з учнями та педагогами, а також рекомендації щодо управління власними емоціями та подолання стресу.

Перераховані вище заходи є дієвими. Використання рекомендацій в роботі допомагає краще пізнати психологію дітей, налагодити взаємини з ними, навчитись взаємодіяти в різних нестандартних ситуаціях, що покращує впевненість педагога в собі і адаптацію його в цілому в освітньому середовищі.

Базову загальну середню освіту у 2019-2020 н.р. здобували 45 учнів. Із них свідоцтво з відзнакою одержали троє учнів: Білий Микола, Магідіна Софія, Фоменко Вікторія (класний керівник Гвоздецька Р.А.)

Повну загальну середню освіту здобувають 28 учнів. У зв’язку з пандемією «COVID – 19» ЗНО учнів ХІ класів має бути проведено в липні 2020 року.

У 2019-20120 н.р. 217 учнів 1-4 класів навчались за загальноосвітніми програмами, 20 учнів 1-А класу та 17 учнів 3-А кл. навчались за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України». 295 учнів 5-9 класів навчалися у класах з інтенсивним вивченням окремих предметів. Усі учні 10-11 класів навчалися у профільних класах: філологічного профілю (26 учнів – українська мова і література) та математичного профілю (25 учнів) – усього 51 учень. Така організація освітнього процесу підвищує ефективність навчальної діяльності учнів. Навчання в класах інтенсивного вивчення окремих предметів та профільних класах сприяє самореалізації учнів, допомагає виявити та розвинути їх здібності. Результативною є участь учнів цих класів у предметних конкурсах, олімпіадах, у роботі Малої академії наук.

Навчальні досягнення учнів (порівняльна таблиця)

Навч. рік К-ть учнів на кінець року Мають рівень навчальних досягнень
Вис. % Дост. % Сер. % Поч. %
2016-2017 600 54 13,0 185 40,0 165 36 49 11
2017-2018 607 38 8,3 196 41,7 195 41,5 40 8,5
2018-2019 595 48 10 161 34 215 45,5 49 10,5
2019-2020 589 51 11 187 40,5 180 39 43 9,5
«+», «­­-» до попер.року -6 +3 +1 +22 +6,5 -35 -6,6 -6 -1

 

Аналіз навчальних досягнень учнів гімназії за 2019-2020 навчальний рік свідчить про збільшення на 1% кількості учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень на 6,5% учнів з достатнім рівнем та зменшення на 1% учнів, які отримали початковий рівень навчальних досягнень порівняно з минулим навчальним роком.

Кількісний показник навчальних досягнень

№з/п клас К-стьучнів накінець

року

Кількісний показник рівня навчальнихдосягнень (%) Класний керівник
високий достатній середній початковий
1 3-А 17 29 59 12 Зеніна Н.В.
2 3-Б 19 20 65 15 Нєвєрова Л.П.
3 3-В 19 5,3 73,7 21 Трубка З.Д.
4 4-А 28 21 54 25 Шпортак О.В.
5 4-Б 28 29 60 11 Клапішевська І.Л.
6 4-В 14 28 36 36 Федоренко О.В.
7 5-А 28 7,2 39,6 46,8 7,2 Прилипко О.О.
8 5-Б 29 7 52 41 Власюк Т.В.
9 6-А 17 17,6 70,6 11,8 Нефедова Т.О.
10 6-Б 28 4 54 39 4 Решетнікова Н.І.
11 6-В 23 13 14,8 39 Павельчук О.А.
12 7-А 20 11 37 32 Бондар О.В.
13 7-Б 20 55 35 10 Маніта М.М.
14 7-В 24 12,6 37,5 45,8 4,1 Клименко О.Л.
15 8-А 28 7,4 66,7 25,9 Гаєвська О.И.
16 8-Б 27 7,4 7,4 63 22,2 Рибак Т.М.
17 9-А 18 27,8 33,3 38,9 Чернишева К.М.
18 9-Б 25 12 40 48 Гвоздецька Р.А.
19 10-А 12 8,4 25 33,3 33,3 Яцюк С.В.
20 10-Б 11 18,2 27,3 36.3 18,2 Герман Т.В.
21 11-А 14 56,8 28,7 14,5 Городецька О.В.
22 11-Б 14 28,4 28,4 36,1 7,1 Горюнова С.Д.

 

Якісний показник навчальних досягнень

Клас Якісний показник навчальних досягнень ( %) Класний керівник
1 3-А 88 Зеніна Н.В.
2 3-Б 84 Нєвєрова Л.П.
3 3-В 79 Трубка З.Д.
4 4-А 75 Шпортак О.В.
5 4-Б 89 Клапішевська І.Л.
6 4-В 64 Федоренко О.В.
7 5-А 46 Прилипко О.О.
8 5-Б 76 Власюк Т.В.
9 6-А 18 Нефедова Т.О.
10 6-Б 57 Решетнікова Н.І.
11 6-В 61 Павельчук О.А.
12 7-А 11 Бондар О.В.
13 7-Б 55 Маніта М.М.
14 7-В 50 Клименко О.Л.
15 8-А 8 Гаєвська О.И.
16 8-Б 15 Рибак Т.М.
17 9-А 29 Чернишева К.М.
18 9-Б 50 Гвоздецька Р.А.
19 10-А 33 Яцюк С.В.
20 10-Б 45 Герман Т.В.
21 11-А 57 Городецька О.В.
22 11-Б 57 Горюнова С.Д.

 

Резерв зростання рівня навчальних досягнень учнів є. Він у тому, що велика кількість учнів мають лише по одній або по дві оцінки певного рівня.

23 учні мають по 1 або 2 оцінки початкового рівня (14 учнів по одній і 9 – по дві оцінки).

47 учнів мають по 1-2 оцінки середнього рівня (1-26, 2-21).

28 учнів мають по 1-2 оцінки достатнього рівня (по одній –11, по дві – 17).

Гімназія має обладнані кабінети, які комплектуються відповідно до «Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів», затвердженого наказом МОН України від 14.12.2012 р. № 1423, та «Положенням про навчальні кабінети», затвердженим МОН України від 20.07.2004 р. № 801.

Кожен навчальний кабінет початкової, основної та старшої школи забезпечений учнівськими партами, стільцями, демонстраційними стінками, призначення яких – збереження навчально-наочних посібників, дидактичних матеріалів, методичної, художньої та довідкової літератури.

Для виконання інваріантної складової робочого навчального плану у закладі налічується 32 кабінети, з них – 21 – приміщення в основній та старшій школі, 11 – у початковій.

На даний час не вистачає кабінету інформатики. До 01.09.2020 року планується поточний ремонт одного з приміщень і облаштування третього кабінету інформатики.

Одним із завдань освітньої реформи є створення нового освітнього середовища, зміцнення навчально-матеріальної бази освітнього процесу.

Відповідно наказу МОН № 137 від 13.02.2018 року «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи »

протягом 2018-1920 року п’ять класів початкової школи, які працюють за програмою НУШ, отримали нові модернізовані одномісні парти , шафи для збереження навчальних посібників, дидактичних матеріалів, методичної, художньої та довідкової літератури, вчительські столи, ноутбуки, телевізори.

Завдяки фінансуванню НУШ 2 класи мають кольорові принтери , ламінатори.

До wi-fi зони підключені 5 класних кімнат.

Учні 1 та 2 класів отримали набори «Лего», які успішно використовуються під час освітнього процесу. Крім цього класні кімнати поповнились великою кількістю дидактичного матеріалу : ляльковий театр, мікроскоп, ігрові набори «Овочі», «Фрукти», «Тварини», мірний посуд, набір пісочних годинників, прилади для вимірювання довжини предметів, компаси , лупи,навчальні набори грошових знаків, демонстраційні набори цифрі букв, глобуси, колекції «Корисні копалини та продукти їх переробки», «Типи грунтів», «Морське дно», «Породи деревини», демонстраційні набори моделей геометричних тіл ,терези демонстраційні з набором важків, настільні розвивальні ігри, танграми , адміністративні і територіальні карти України, комплект таблиць для вивчення англійської мови, телурій, рахункові палички Кюїзінера, демонстраційний матеріал «Блоки Дьенеша».

Протягом 2019-2020 навчального року за рахунок бюджетних коштів було вирішено ряд проблемних питань:

– парти одномісні з стільцями                       -79   шт.       79000 грн.

– ноутбуки                                                          –   2   шт.       31950 грн.

– телевізор                                                            – 3   шт.       34323 грн.

– шафи меблеві                                                    -27 шт.         29148 грн.

– ігрові набори Six Brichs                                   -78 шт.       1209 грн.

– ігрові набори Legо                                             – 4   шт.     1792 грн.

– методичні та дидактичні матеріали          – 314 шт.       30263 грн.

РАЗОМ                                                                                 207685 грн.

Керівництво закладу, відділу освіти національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирського району та батьки учнів використовують всі можливості для забезпечення навчальних кабінетів необхідним обладнанням для виконання освітньої програми.

Інформація про обладнання навчальних кабінетів гімназії розташована на сайті гімназії.

Допрофільна підготовка допомагає учневі у виборі майбутнього навчального профілю, створює сприятливі умови для його самовизначення Вона розвиває пізнавальні та професійні інтереси, сприяє виявленню нахилів здібностей учнів, формує практичний досвід в різних сферах пізнавальної та професійної діяльності в майбутньому. Допрофільна підготовка формує в дітей готовність робити свідомий вибір подальшого профілю навчання, а профільне; навчання створює умови для розвитку професійних інтересів, здібностей і потреб учнів старшої школи, забезпечує професійне самовизначення щодо вибору майбутньої професії, забезпечує наступно-перспективні зв’язки між загальною-середньою і професійною освітою.

Відвідуючи факультативні заняття, спецкурси, школи МАН, учні формують у собі той рівень соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій, який стане перспективою здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді. Саме з цією метою в 2019-2020 навчальному році в гімназії організовано роботу 17-ти факультативів різних напрямків, якими охоплено 210 учнів:

 

Клас К-сть учнів Предмет Назва Вчитель
1 6-А 10 Українська мова Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології. Нефедова Т.О.
2 7-А 11 Українська мова Сучасна українська літературна мова: морфологія Нефедова Т.О.
3 .8-А 13 Українська мова Синтаксис простого речення Гаєвська О.И.
4 9-А 10 Українська мова Українська лексикографія Маніта М.М.
5 10-А 12 Українська мова Мова як генетичний код народу Прилипко О.О.
6 10-Б 11 Українська мова Орфографічний практикум Татарчук В.О.
7 11-А 12 Українська мова Синтаксис складного речення Кордаш Г.В.
8 11 -Б 13 Українська мова Стилістика сучасної української мови Прилипко О.О.
9 6-Б 14 Математика Розв’язання логічних задач та завдань підвищеної складності Матвєєва С.Р.
10 7-Б 12 Математика За лаштунками шкільної математики Бондар О.В.
11 8-Б 11 Математика За сторінками алгебри Власюк Г.В.
12 9-Б 15 Математика За лаштунками підручника математики Горюнова С.Д.
13 І0-А 8 Математика Готуємося до ЗНО Бондар О.В
13 10-Б 10 Математика За лаштунками підручника математики Горюнова С.Д.
14 11-А 9 Математика Готуємося до 3Н0 Бондар О.В.
15 6-В 15 Англійська мова Культура Великобританії Павельчук О.А.
16 7-В 14 Англійська мова Культура Великобританії Саганюк А.А.
17 10-А 10 Англійська мова Країнознавство Великобританії Патек Л.С.
РАЗОМ 210

Ефективною була й робота з учнями початкової школи в позаурочний час.

Вчителі початкових класів сприяли активній участі учнів у конкурсі математиків «Кенгуру –2020». Учні 2 – 4-х класів брали участь в Міжнародному інтерактивному конкурсі з англійської мови «Гринвіч», у фотоконкурсі «Світ очима дітей». Учні 1 –в та 2-б класів стали учасниками районного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка». Учні початкових класів брали участь у конкурсі з інформатики «Бобер», в інтерактивному конкурсі з української мови «Соняшник», в районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, у конкурсах малюнків та плакатів. У районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика учениця 3-А класу Фесенко Анна посіла II місце.

Позитивне значення у розвитку особистості відіграє робота з учнями в гуртках та факультативах. Учасники хорового колективу, вокальний ансамбль, учасники вокальної та хореографічної групи   були учасниками гімназійних концертів.

Активну участь учні початкової брали у проведенні загальногімназійних позакласних виховних заходів : у конкурсах малюнків, виставках поробок (трудового навчання), у фотоконкурсі «Світ очима дітей», «Замість ялинки зимовий букет» та ін.

Велике виховне і розвивальне значення мають екскурсіїї в позаурочний час. Напередодні Нового року учні початкової школи відвідали фабрику ялинкових іграшок у с. Клавдієво-Тарасово, були учасниками майстер-класу з розпису ялинкової іграшки. Відвідали національний цирк у м. Києві і подивились новорічну виставу.

З метою підтримки обдарованої молоді, допомоги їм у написанні конкурсних робіт в системі МАН виділено індивідуальні години з хімії.

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв’язку з цим виникає нагальна потреба використання комп’ютерної техніки під час вивчення багатьох навчальних предметів.

Особливістю цього навчального року було те, що пандемія СОVID- 19 внесла зміни в організацію освітнього процесу. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу. Вчителям прийшлось опановувати різні форми дистанційної роботи. Запроваджуючи

дистанційне навчання, адміністрація гімназії та вчителі зважали не лише на наявність техніки й доступу до інтернету в учнів, а й на специфіку початкової, основної та старшої школи. Для забезпечення дистанційного навчання учнів учителі гімназії створювали власні веб-ресурси та використовували інші веб-ресурси на свій вибір. Основними формами онлайн-комунікації були відеоконференції, чати, електронна пошта, соціальні мережі. Вчителі гімназії проводили уроки на платформах Zoom, Sкуре та Мооdlе, проводили консультації, давали завдання та проводили онлайн-оцінювання на платформі Googiе СIassroom, широко використовували готові онлайн-завдання на сайтах LearningApps. Org, Kahoot, Padletсom.

Інновації у НУШ починаються з нового освітнього середовища. Крім класичних варіантів, використовуються новітні, мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової роботи. Вчителі початкових класів активно використовують елементи різних інноваційних технологій, зокрема, технології розвитку критичного мислення, проектні та інформаційно-комунікаційні технології, оновлюють навчальне обладнання, інтегрують навчальні предмети. Застосовують формувальне оцінювання, використовують методики самооцінювання та взаємооцінювання.

Яценко Т.В. та Зеніна Н.В працюють у 1 та 3 класах за програмою науково – педагогічного проекту «Інтелект України» особливістю якого є використання SТЕМ-освіти, а також органічне поєднання інтерактивних освітніх технологій та технології критичного мислення.

Одним із стратегічних напрямків діяльності гімназії є робота з обдарованими учнями. І результати цієї роботи свідчать про правильність вибору такої стратегії.

Учні гімназії вибороли 40 призових місць на ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад: І – 15 (12), ІІ – 15 (11) і ІІІ – 10 (9). Найрезультативнішою виявилась участь команди гімназії в олімпіадах із таких предметів: фізика – 5 переможців з 5 учасників, англійська мова – 4 переможці з 4 учасників, німецька мова – 4 переможці з 4 учасників, математика – 4 переможці з 5 учасників, правознавство – 3 переможці з 4 учасників, ІКТ – 3 переможці з 3 учасників. Найбільше переможців і призерів підготували такі вчителі: Городецька О.В. – 1 перше і 3 другі місця з англійської мови, Чернишева К.М. – 2 перших і 2 третіх місця з німецької мови, Власюк А.П. – 2 перших і 1 третє місця з правознавства, Скомарівський О.В. – 2 перших (інформатика і ІКТ), 2 других (ІКТ) і 1 третє (інформатика) місця, Решетнікова Н.І. – 2 перших і 1 друге місця з біології, Горюнова С.Д. – 1 перше і 2 других місця з математики, Гвоздецька Р.А. – 1 друге і 2 третіх місця з фізики, 2 других місця з астрономії, Івчук Т.А. – 1 перше і 1 друге місця з фізики, Герман Т.В. – 1 перше і 1 третє місця з історії, Прилипко О.О. – 1 друге і 1 третє місця з української мови, Капалб О.О. – 1 перше і 1 друге з економіки. По одному переможцю підготували вчителі: Власюк Т.В., Яцюк С.В., Рибак Т.М., Клапішевський В.К., Суворіна-Шмідтке М.В.

Найбільшу кількість призових місць здобули: Потапова Дар’я, 10-Б клас – 3 перших і 2 других місця, Пархоменко Олександр, 10-Б клас – 3 перших, 1 друге і 1 третє місця, Павельчук Ірина, 11-А клас – 3 перших місця, Білий Микола, 9-Б клас – 2 других і 2 третіх місця, Шолківський Роман, 11-Б клас – 2 перших і 1 друге місця, Топирік Дмитро, 11-Б клас – 1 перше, 1друге і 1 третє місця.

Переможцями ІІ етапу стали такі учні (див.табл.):

Математика
ПІБ учня Клас Місце Вчитель
Суворов Артем 8-Б ІІІ Власюк Тетяна Володимирівна
Білий Микола 9-Б ІІ Горюнова Світлана Дмитрівна
Потапова Дар’я 10-Б ІІ Горюнова Світлана Дмитрівна
Шолківський Роман 11-Б І Горюнова Світлана Дмитрівна
Правознавство
Білий Микола 9-Б ІІІ Власюк Анатолій Петрович
Потапова Дар’я 10-Б І Власюк Анатолій Петрович
Топирік Дмитро 11-Б І Власюк Анатолій Петрович
Географія
Пархоменко Олександр 10-Б І Яцюк СвітланаВалеріївна
Економіка
Потапова Дар’я 10-Б І Капалб Оксана Олександрівна
Топирік Дмитро 11-Б І Капалб Оксана Олександрівна
Українська мова та література
Фоменко Вікторія 9-Б 5 Нефедова Тетяна Олександрівна
Шара Тетяна 10-А ІІ Прилипко Олена Олександрівна
Гаєвська Дарина 11-Б ІІІ Прилипко Олена Олександрівна
Англійська мова
Куліковський Євгеній 9-Б ІІ Городецька Олена Владиленівна
Пархоменко Олександр 10-Б І Городецька Олена Владиленівна
Лозан Альона 10-Б ІІ Городецька Олена Владиленівна
Кірій Даніла 11 ІІ Городецька Олена Владиленівна
Фізика
Суворов Артем 8-Б ІІ-ІІІ Гвоздецька Руслана Анатоліївна
Білий Микола 9-Б ІІІ Гвоздецька Руслана Анатоліївна
Потапова Дар’я 10-Б ІІ Гвоздецька Руслана Анатоліївна
Топирік Дмитро 10-Б ІІІ Івчук Тетяна Авдіївна
Шолківський Роман 11 І Івчук Тетяна Авдіївна
Астрономія
Білий Микола 9-Б ІІ Гвоздецька Руслана Анатоліївна
Карпяк Денис 11-Б ІІ Гвоздецька Руслана Анатоліївна
Трудове навчання
Шолківський Роман 9-Б ІІ Клапішевський Віктор Казимірович
Трофименко Діана 10-А ІІІ Суворіна-Шмідтке Марина Вікторівна
Хімія
Павельчук Ірина 11-Б І Рибак Тетяна Миколаївна
Історія
Кузнєцов Роман 8-Б ІІІ Герман Тетяна Василівна
Потапова Дар’я 10-Б І Герман Тетяна Василівна
Біологія
Лозан Альона 10-Б І Решетнікова Наталія Іванівна
Свінціцька Анастасія 11-А ІІ Решетнікова Наталія Іванівна
Павельчук Ірина 11-А І Решетнікова Наталія Іванівна
Інформатика
Пархоменко Олександр 10-Б ІІІ Скомарівський Олег Вячеславович
Геча Олександр 11-Б І Скомарівський Олег Вячеславович
ІКТ
Пархоменко Олександр 10-Б ІІ Скомарівський Олег Вячеславович
Богомаз Вероніка 11-Б І Скомарівський Олег Вячеславович
Шолківський Роман 11-Б ІІ Скомарівський Олег Вячеславович

 

У 2019-2020 навчальному році учні гімназії посіли 11 призових місць на ІІІ обласному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад: І-х – два (у минулому році 0), ІІ-х – два (у минулому році -2), ІІІ-х – сім(у минулому році5). Найбільшу кількість призових місць – по 3 – вибороли учні Потапова Дар’я, учениця 10-Б класу (І м. з правознавства, вч. Власюк А.П., І м. з історії, вч. Герман Т.В., ІІІ м. з економіки, вч. Капалб О.О.), учень 11-Б класу Шолківський Роман (ІІІ м. з математики, вч. Горюнова С.Д., ІІ м. з фізики, вч. Івчук Т.А., ІІІ м. з трудового навчання, вч. Клапішевський В.К.) та учень 10-Б класу Пархоменко Олександр (ІІІ м. з англійської мови, вч. Городецька О.В., ІІІ м. з німецької мови, вчитель Чернишева К.М. та ІІІ м. з географії, вч. Яцюк С.В.).

Переможцями олімпіад стали:

Математика
1 Шолківський Роман 11-Б ІІІ Горюнова Світлана Дмитрівна
Правознавство
2 Потапова Дар’я 10-Б І Власюк Анатолій Петрович
Географія
3 Пархомено Олександр 10-Б ІІІ Яцюк Світлана Валеріївна
Економіка
4 Потапова Дар’я 10-Б ІІІ Капалб Оксана Олександрівна
Англійська мова
5 Пархомено Олександр 10-Б ІІІ Городецька Олена Владиленівна
Фізика
6 Шолківський Роман 11-Б ІІ Івчук Тетяна Авдіївна
Біологія
7 Лозан Альона 10-Б ІІ Решетнікова Наталія Іванівна
ІКТ
8 Богомаз Вероніка 11-Б ІІІ Скомарівський Олег Вячеславович
Історія
9 Потапова Дар’я 10-Б І Герман Тетяна Василівна
Трудове навчання
10 Шолківський Роман 11-Б ІІІ Клапішевський Віктор Казимирович
Німецька мова
11 Пархоменко Олександр 10-Б ІІІ Чернишева Катерина Миколаївна

 

У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт взяли участь 14 (проти 13 у 2019 році) учнів-членів філії «ЕВЕРЕСТ» Житомирського територіального відділення Малої академії наук України.

Загальна кількість призерів І етапу конкурсу-захисту становила 13 учасників або ж 100 % від їх загальної кількості.

До участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт було допущено 12 учнів 9-11 класів. Найбільш активні були дівчата, загальна кількість яких становила 10 учасниць (83 %), тоді як хлопчиків лише – 2 (або ж 17 %).

На розгляд журі конкурсу-захисту представили свої науково-дослідницькі роботи учні у наукових відділеннях:

Хімії та біології –     4 роботи
Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства мистецтвознавства –     1 робота
Історії –     1 робота
Філософії та суспільствознавства –     3 роботи
Мовознавства
Екології та аграрних наук
Математики –     1 робота
Комп’ютерних наук
Фізики і астрономії –     1 робота
Наук про Землю –     1 робота
Технічних наук
Економіки

 

Під час заходу проводилось заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт та їх захист у 12 секціях. Учасники конкурсу виконували завдання з 5 базових дисциплін (українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія, хімія, географія).

Журі конкурсу-захисту відзначило різноманітність тематики науково-дослідницьких робіт, їх практичну направленість, вміння учасників конкурсу захищати свої роботи, їх глибокі теоретичні знання, вміння аналізувати, робити висновки на пiдставi експериментальних досліджень. За підсумками конкурсу-захисту 5 учасників (42 % від загальної кількості) набрали більше 75 балів та стали переможцями. 3 12 учасників конкурсу-захисту за кількістю балів, набраних у трьох видах програми, І місце вибороли 2 учасник: Потапова Дар’я, учениця 10-Б класу (педагогічний керівник Герман Т.В.), Лозан Альона, учениця 10-Б класу (педагогічний керівник Решетнікова Н.І.), 1 учасник – ІІ місце, Павельчук Ірина, учениця 11-Б класу (педагогічний керівник Павельчук О.А.) та 2 учасники – ІІІ місця: Павельчук Ірина, учениця 11-Б класу (педагогічний керівник Решетнікова Н.І.), Шолківський Роман, учень 11-Б класу (педагогічний керівник Горюнова С.Д.).

Учні гімназії зайняли ІІ місце в області серед філій територіального відділення, набравши 901,25 балів.

Незважаючи на значні досягнення   наших юних ерудитів, жодної роботи не було представлено на конкурс-захист у відділеннях наступні відділення: «Мовознавство», «Екологія та аграрні науки», «Економіка», «Комп’ютерні науки» та «Технічні наукт».

Вагомих успіхів у роботі з обдарованими дітьми досягли такі вчителі: Бондар О.В., Власюк А.П., Власюк Т.В., Гаєвська О.Й., Гвоздецька Р.А., Герман Т.В., Геча О.А., Городецька О.В., Горюнова С.Д., Довгань Н.П., Зеніна Н.В., Івчук Т.А., Капалб О.О., Клименко О.Л., Короткіх Л.В., Нефедова Т.О., Павельчук О.А., Прилипко О.О., Решетнікова Н.І., Рибак Т.М., Саганюк А.А., Татарчук В.О., Ткаченко О.М., Січкаренко Л.Л., Скомарівський О.В., Суворіна-Шмідтке Л.В., Шепелявий О.С., Шмідтке Л.В., Яцюк С.В.

Підсумки участі педагогічних працівників у загальногімназійних та районних методичних заходах, результати учнівських предметних олімпіад, конкурсів і змагань свідчать, що обрана адміністрацією стратегія методичної та освітньої роботи позитивно впливає на зростання професійної компетентності педагогічних працівників та на формування ключових компетентностей учнів, сприяє їх успішній професійно-особистісній і навчально-особистісній самореалізації.

Сучасний освітній процес неможливий без використання інформаційно-комунікаційних технологій, оскільки впровадження ІКТ підвищує ефективність діяльності учнів та вчителів, робить процес навчання цікавим, насиченим, таким, що задовольняє освітні потреби учнів і відповідає вимогам, які ставляться перед навчальним закладом державою.

Адміністрація гімназії постійно дбає про матеріальне забезпечення процесу інформатизації освіти. В гімназії функціонують належним чином обладнані 2 кабінети інформатики, який містить 11 комп’ютерів (завідуючий кабінетом Скомарівський О.В.) та кабінет інформаційних технологій, в якому наявні 8 комп’ютерів (завідуюча кабінетом Токарська О.А.) Кабінети відповідають всім вимогам до навчальних кабінетів, містять необхідні наочні та навчальні посібники.

Комп’ютерною технікою (у загальній кількості 20 комп’ютерів) обладнані також кабінети директора, заступників директора, психолога, соціального педагога, навчальні кабінети математики, фізики, хімії, біології, бібліотека та робоче місце секретаря. Ефективній організації навчально-виховного процесу сприяє також використання ноутбуків (2 одиниці), принтера, ксерокса, багатофункціональних пристроїв (4 одиниці), проекторів (6 одиниць), інтерактивних дошок (4 одиниці).

На часі облаштування ще одного кабінета інформатики. Розроблена кошторисна документація на поточний ремонт приміщення, де буде розташованою.

Підвищити ефективність навчальних і виховних заходів, які проводяться в гімназії дозволяє медіатека – сучасний інтерактивний комплекс, до складу якого входять п’ять ноутбуків та інтерактивна панель.

Гімназія підключена до мережі «Інтернет», що значно розширює можливості використання ІКТ в освітньому процесі. Це забезпечує мобільність інформаційного зв’язку з органами керування освітою, з іншими освітніми організаціями та оссвітніми закладами, дозволяє учням та вчителям гімназії брати участь в інтерактивних предметних та творчих конкурсах, в міжнародних освітніх проектах.

Інженер-електронік гімназії, обов’язки якого виконує вчитель Скомарівський О.В., забезпечує злагоджену роботу комп’ютерів, комп’ютерних систем та інших електронних засобів гімназії.

Вчителі гімназії з метою підвищення ефективності використання ІКТ в освітньому процесі прагнуть всебічно опанувати техніку використання комп’ютерних засобів навчання шляхом самоосвіти, під час проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів. Методичну допомогу в цьому напрямку постійно надають вчителі інформатики Скомарівський О.В., Токарська О.А., Гайдучик А.В. Гвоздецька О.А.

Впровадження в освітню діяльність форм і методів роботи, які спираються на вміння вчителів використовувати комп’ютерну техніку, педагогічні програмні засоби навчання, працювати з інформаційними мережами підвищує ефективність навчання, розвиває пізнавальний інтерес, формує стійкі мотиви навчання, готує випускників гімназії до навчання у вищих навчальних закладах і майбутньої професійної діяльності.

В 2019-2020 навчальному році освітній процес був ускладнений карантинними обмеженнями, пов’язаними з поширенням COVID-19. Вчителі та учні здійснювали освітню діяльність в умовах дистанційного навчання. Новий матеріал вивчався під час переглядів онлайн-уроків, організованих МОН України, вчителі гімназії проводили власні уроки, застосовуючи електронні освітні платформи, широко використовували Інтернет-мережу, соціальні мережі, електронну пошту, засоби мобільного зв’язку. Успішне завершення навчального року – результат професійного впровадження педагогами гімназії інформаційно-комунікаційних технологій.

Вчителі гімназії використовують педагогічні програмні засоби, запропоновані Міністерством освіти і науки України, готуючись до уроків, позакласних заходів. Крім того вчителями створюються власні розробки уроків, презентації, наочні посібники до них з використанням ІКТ. Під час проведення районних та обласних семінарів педагоги гімназії діляться досвідом використання ІКТ в освітньому процесі, опанування нових педагогічних програмних засобів навчання.

Широкого застосування набули ІКТ в організації методичної роботи. Педагогічні ради, семінари-практикуми, методичні оперативні наради супроводжуються мультимедійними презентаціями, схемами, таблицями, під час їх проведення використовується роздатковий матеріал, виготовлений комп’ютерними засобами.

Персональні комп’ютери знайшли застосування на всіх рівнях управлінської діяльності гімназії. Уся документація, як внутрішня, так і зовнішня, оформлюється засобами комп’ютерних технологій.

Адміністрація гімназії, педагогічний колектив і надалі будуть проводити роботу, спрямовану на всебічне впровадження ІКТ в освітній процес.

В гімназії створені всі умови для інтеграції освітнього процесу у зовнішній культурно-освітній простір. Виховання особистості, громадянина, патріота повинно бути зорієнтованим на пізнання дитиною світу, розвиток історичної пам’яті та національної гордості за український народ, приналежність до його мови та культури. Велика роль екскурсій в екологічному вихованні учнів, формуванні бережного ставлення до природи, любові до неї, раціонального використання природних. ресурсів.

Екскурсії до музеїв, культурних закладів, по історичних місцях розвивають естетичні почуття учнів, сприяють формуванню рис, властивих патріотові, націоналістові.

У процесі екскурсійної роботи стимулюються такі важливі якості особистості, як почуття дружби і взаємовиручки, колективізму, взаємодопомоги.

Найактивнішими у цій сфері є вчителі початкових класів Шаламай І.М.,Шпортак О.В., Зеніна Н.В., Трубка З.Д., Нєвєрова Л.П., Клапішевська І.М., Булана О.М. вчитель географії Яцюк С.В., вчитель біології Решетнікова Н.І., вчитель історії Геча О.А. організовують екскурсійні поїздки для середньої та старшої ланки учнів. Так у 2019-2020 н. р. організовано 7 екскурсій по території Житомирської області: в с. Дениші – Тригір’я, «Патріот-Fest» з відвідуванням військового інституту ім. С.Корольова, на новорічну ялинку в м. Житомир.

У зв’язку з пандемією та закриттям кордонів не вдалося здійснити поїздку країнами Європи, яку було організовано Решетніковою Н.І., учителем біології.

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позаурочний час. Це різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей.

З метою створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, сприяння професійній орієнтації, формування моральних якостей у дітей та підлітків, розвитку творчих здібностей, виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля здійснено заходи щодо охоплення позашкільною освітою кожного учня гімназії. Для реалізації цих завдань у 2019 – 2020 н. р.  в гімназії діяли гуртки:

Вокальні гурти «Вітрила», «Краплинки», «Криниченька»;

Хор «Світанок», керівник Шмідтке Л.В.;

Музичний оркестр;

Вокальна група «Карамельки», керівник Січкаренко Л.Л.;

«Добре діло», керівник Геча О.А.;

«Джура», керівник Пустигіна М.С.;

У І семестрі «Стрілець», «Козацькі традиції», керівник Козієв В.В., Суворіна-Шмідтке М.В.

 

Кількість гуртків, які діють на базі гімназії без позашкільних установ Кількість учнів у них % від загальної кількості учнів Кількість дітей-інвалідів, залучених до гуртків та їх % від загальної кількості дітей-інвалідів Кількість учнів, які схильні до правопорушень, охоплених гуртковою роботою
10 257 43.1% 3 (60%) 4 (80%)

 

 

Кількість гуртків та спортивних секцій від позашкільних установ району Кількість учнів у них % від загальної кількості учнів Кількість дітей-інвалідів, які охоплені позашкільними закладами та їх % від загальної кількості дітей-інвалідів Кількість учнів, схильних до правопорушень, охоплених гуртками у позашкільних закладах
15 354 59,4% 3(60%) 4 (80%)

 

Результативність:

Переможці обласного конкурсу «Паперовий світ» – Трофименко Д., Баркова Д., «Декоративний розмай» – Краснощок А., «Осінні фантазії» та «Бісерний калейдоскоп» – Свінціцька А., керівник Шмідтке Л.В.

– Диплом І ступеня нагороджена Свінціцька А., 11-А клас, вихованка гуртка «Полісянка», переможниця районної виставки-конкурсу «Осінні фантазії», керівник Шмідтке Л.В.;

– Диплом І ступеня нагороджена Баркова Д., 7-Б клас, вихованка гуртка «Полісянка», переможниця районної виставки-конкурсу «Паперовий світ», керівник Шмідтке Л.В.;

– Диплом І ступеня нагороджена Трофименко Д., 11-А клас, вихованка гуртка «Полісянка», переможниця районної виставки-конкурсу Паперовий світ», керівник Шмідтке Л.В.;

– Диплом ІІ ступеня нагороджена Майструк Д., 7-В клас, переможниця районної виставки-конкурсу «Паперовий світ», керівник Клапішевський В.К .;

– Диплом ІІІ ступеня нагороджений Савчук М., 4-В клас переможець районної виставки-конкурсу «Паперовий світ», керівник Федоренко О.В.,

– Диплом ІІ ступеня Баркова Д., 7-Б клас, вихованка гуртка «Полісянка», переможниця районної виставки-конкурсу «Зимова казка»;

– Диплом ІІ ступеня Плющ Н., 2-Б клас, переможець районної виставки-конкурсу «Зимова казка», керівник Короткіх Л.В.;

– Диплом ІІІ ступеня Твардовська З., 2-Б клас, переможець районної виставки-конкурсу «Зимова казка», керівник Короткіх Л.В.;

 

Авіамоделювання – це синтез спорту та технічної творчості. На заняттях діти вивчають історію літальних апаратів, теорію польоту планерів, літаків, вертольотів, будують і запускають моделі, готуються до змагань.

Вони вчаться конструювати, виробляти і запускати в повітря вільнолітаючі, кордові та радіокеровані моделі літаків, які беруть участь у змаганнях, виставках і конкурсах з авіамодельного й ракетомодельного спорту. Вихованці П’янкова О.Л. вдосконалюють свої навички управління й запуску моделей на навчально-тренувальних запусках. І неодноразово перемагають на обласних змаганнях.

Утвердження здорового способу життя, особливо серед дітей і молоді, на сьогодні залишається актуальним питанням для держави – і головну роль тут мають відігравати фізична культура і спорт. Позакласна робота з фізичного виховання учнів охоплює заняття фізкультурних гуртків і спортивних секцій, спортивні змагання, спартакіади школярів, фізкультурні свята, туризм.

Карантин вніс свої корективи і в цю галузь. Але наші юні спортсмени разом з наставниками отримали нагороди: Команда учнів 5-7 кл. переможець кубку Ігоря Ходака нагороджена Дипломом Житомирської районної федерації футболу, кубком Міністерства оборони нагороджена команда учасник фінальної частини змагань з футболу серед допризовної молоді.

Побудова громадянського суспільства в Україні неможлива без реорганізації системи освіти та правового виховання підростаючого покоління. Пошук шляхів і засобів громадянської освіти та виховання молоді становить нині одну з найактуальніших проблем педагогічної науки та практики. Успішне вирішення таких проблем вимагає від учителів, організаторів виховного процесу в освітньому закладі високої професійної компетентності, педагогічної та методологічної майстерності, знань методологічних засад філософії освіти в Україні, розуміння місії педагога в державотворчих процесах, чітко визначеної правової громадянської позиції. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя в гімназії діє система профілактичної роботи з попередження правопорушень серед учнів. Це питання розглянуто на нарадах при директорові, нарада при заступниках, зокрема «Про стан відвідування навчальних занять», «Про стан ведення учнівських щоденників». Однією із форм попередження правопорушень є проведення тематичних тижнів: Олімпійський тиждень, (вересень 2019 р.) тиждень правових знань (грудень 2019р.), тиждень здорового способу життя (грудень 2019 р.).

Для забезпечення реалізації завдань правової освіти та виховання використовувалися різноманітні форми та методи роботи: виховні години, «круглі столи», конкурси, турніри, вікторини, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, екскурсії, індивідуальні бесіди, анкетування, дискусії, операції, рейди, акції, соціальні проекти, колективні творчі справи.

Превентивне виховання здійснюється як під час уроків,  так і  в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків.

На виконання листа Головного територіального управління юстиції у Житомирській області  від 13 вересня 2019р., з метою привернення уваги  до проблеми булінгу і шляхів її вирішення в гімназії з 16.09.по 20.09.2019 р. проведено  Всеукраїнський тиждень протидії булінгу.

Капалб О.О., соціальний педагог з учнями 7-8-х класів провела заняття з елементами тренінгу та квестової гри  «Твої права. Захисти себе та інших». Основною метою  заходів  було інформування учнів про особливості булінгу, способів захисту від цього явища себе та оточуючих, а також правової відповідальності за скоєння булінгу у освітньому закладі.

Івченко О.С., практичним психологом на батьківських зборах проведено лекцію для батьків «Механізм реагування  на булінг». Також з учнями 5-6-х класів проведено практичні заняття «Зупинимо булінг разом».

Класні керівники 1-11 класів на годинах класного керівника переглянули презентацію «Шкільний булінг»  і обговорили її.

На виконання статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення рівня правової культури учнів в гімназії з 09.12. по 13. 12.2019р. проведено Всеукраїнський тиждень права. Учасниками заходів були учні 1-11 класів. Цікавими, змістовними були заходи для учнів початкових класів. Учителі використали ігрові форми проведення, а саме: «Я маленький громадянин держави Україна», «Країна дитячих прав і мрій», «Про права знай, але і про обов`язки не забувай». Учні, які відвідують групу продовженого дня мали змогу переглянути мультиплікаційні відеоматеріали «Права дитини».

Під керівництвом Клапішевського В.К., учителя образотворчого мистецтва, учні із задоволенням створювали малюнки, постери, плакати на тему «Права очима дітей». У кабінеті образотворчого мистецтва організовано виставку художніх робіт.

Соціально-психологічна служба гімназії, а саме Івченко О.С., практичний психолог підготувала і провела з учнями 6-7 класів відеолекторій «Історія прав людини».

Класний керівник 8-Б класу, Рибак Т.М. провела виховний захід «Права людини: історія і сучасність».

Класні керівники 11-А і 11-Б класу Горюнова С.Д. та Городецька О.В. із старшокласниками провели тематичну бесіду «Міжнародно-правові стандарти прав людини».

Учитель історії Марчук О.В. з учнями 9-х класів підготувала творчу рольову гру «Загальна Декларація прав людини: права, що належать вам, права, що належать всім».

На годинах класного керівника з учнями 5-х класів проведено бесіду «Чи усі люди мають однакові права», яку підготували класні керівники Власюк Т.В., Прилипко О.О.

Вихованці Власюка А.П., учителя правознавства, продемонстрували високі знання з правознавства на районній предметній олімпіаді і посіли призові місця: Потапова Д. – І місце 10-Б клас, Топирік Д. – І місце 11-Б клас, Білий М. – ІІІ місце 9-Б клас, Шара Т. – ІV місце, 10-А клас. На ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з правознавства учні, яких навчає Анатолій Петрович вибороли призові місця, а саме Потапова Д., учениця 10-Б класу – І місце.

Соціальною службою гімназії заплановані заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, гімназії, постійно проводять обстеження таких сімей та складаються акти.

З метою профілактики злочинності та правопорушень Капалб О.О. соціальним педагогом, спільно з класними керівниками поновлено банки даних дітей соціально-незахищених категорій та дітей, схильних до девіантної поведінки, проводиться планова діагностична робота. На кожного учня, який потребує корекційної роботи   поновлено індивідуальну картку. Івченко О.С., практичним психологом, розроблено графік корекційно-розвивальної роботи з цими учнями. Соціально-психологічною службою гімназії постійно проводяться індивідуальні профілактичні бесіди та консультації з батьками та учнями.

До співробітництва залучені представники Новогуйвинської філії Житомирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступник голови Новогуйвинської селищної ради Руцька Л.А.   Адміністрація і педагогічний колектив гімназії приділяють велику увагу зв’язкам гімназії з правоохоронними органами району. Неодноразово адміністрація гімназії запрошувала представників ювенальної превенції на зустріч з учнями, які палять, які мають проблему з поведінкою. Але на зустріч з ними потрібно було довго чекати.  Важливу роль у формуванні правової освіти учнів відіграє учнівське самоврядування. У рамках учнівського самоврядування діє Міністерство дисципліни і порядку, два рази в місяць лідери проводять рейд «Перерва», «Палінню. Ні!»

Належна правовиховна робота в гімназії проводиться з батьками учнів. Діє рада гімназії, у кожному класному колективі сформовано батьківські комітети, які спільно з класними керівниками організовують проведення батьківських зборів, спільних виховних заходів, походів, зустрічей, екскурсій.

Політика попередження та протидії булінгу (цькування) в гімназії реалізується через антибулінгову програму під назвою «Антибулінговий кейс для підлітків», яка була схвалена педагогічною радою гімназії від 27.01.2020 р. та затверджена наказом директора від 31.01.2020 р., №30. Відповідно до цієї програми з учнями середніх та старших класів проводяться:

ü  анонімні анкетування (2 зрізи) з метою діагностики обізнаності учнів щодо проявів насильства та виявлення випадків булінгу;

ü  групова інтерактивна лекція;

ü  впроваджуються профілактичні тренінги практичним психологом , соціальним педагогом.

На сайті гімназії розміщено порядок подання та розгляду заяв про випадки насильства,булінгу від учнів, їхніх батьків та інших осіб; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу; розміщені правила поведінки здобувачів освіти Озерненської гімназії.

В гімназії реалізуються такі заходи з протидії дискримінації:

üобговорення питань протидії булінгу та дискримінації на засіданнях педагогічних рад, на засіданнях методичних об`єднань класних керівників, на батьківських зборах;

üрозробка пам`яток та буклетів – «Маркери булінгу», «Про насильство в сім`ї», « Як діяти в ситуації булінгу», «Відповідальність за булінг»;

üскладання порад «Як допомогти дітям упоратись з булінгом»;

üпроведення просвітницьких лекцій та тренінгів з учнями на теми: «Толерантність – крок до гуманності», Ми-різні, ми-рівні»; з вчителями на теми : «Профілактика дидактогеній в освітньому середовищі», онлайн-семінар на тему «Ненасильницьке спілкування. Профілактика булінгу в освітньому середовищі. Техніки релаксації для педагогів»;

üопитування(анкетування) учасників освітнього процесу;

üдіагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

üконсультаційна, профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу;

üпроведення відеолекторіїв щодо переваг здорового мікроклімату у класному колективі над проявами насильства та булінгу;

üперегляд мультфільмів, соціальних роликів;

üпроведення зустрічей з різними фахівцями.

В рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу адміністрацією, психологічною службою, класними керівниками було проведено ряд заходів:

üпрес-інформація «Булінг, його ознаки та види»;

üрозміщення матеріалів на інформаційних стендах : «Зупинимо булінг   разом», «Булінг – це насильство»;

ü проведення занять з елементами тренінгу та квестової гри «Твої права. Захисти себе та інших»;

üпроведення лекцій та занять з елементами тренінгу для батьків «Механізм реагування на булінг»;

üперегляд та обговорення презентацій «Шкільний боулінг» на годинах класного керівника;

üорганізовано виставку малюнків «Ні, цькуванню».

До роботи з запобігання та протидії булінгу залучаються також представники правоохоронних органів та інші фахівці. На базі гімназії було проведено зустрічі учнів 9-11 класів з прокурором Житомирської місцевої прокуратури Мачихіною Тетяною Сергіївною, яка провела семінар на тему «Кримінальна та адміністративна відповідальність за правопорушення в залежності від їх тяжкості. Особливості покарання неповнолітніх. Взаємні права та обов`язки батьків і дітей». Одним із питань було питання «Булінг, що ти знаєш про це»?

Політика запобігання та протидії булінгу(дискримінації) є ефективною, так як результати регулярного моніторингу дають можливість своєчасно виявити більш вразливі категорії дітей, які потребують підтримки та вирішення проблеми, яка склалась в класному колективі.

Фактом успішного реагування на випадки булінгу є те, що в гімназії в результаті превентивної роботи з протидією булінгу відсутнім є офіційне підтвердження факту виявлення булінгу.

З метою профілактики негативних явищ в учнівському середовищі з батьками регулярно проводиться інформаційно-просвітницька робота:

– проведення бесід, консультацій;

– розробка пам`яток, буклетів «Безпека дітей в інтернеті», «Що таке булінг», «Якщо ваша дитина стала жертвою», «Домашнє насильство – це»;

– проведення відео лекторіїв з їх подальшим обговоренням;

– поінформування батьків через сайт гімназії;

– обговорення на батьківських зборах Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу».

Просвітницька робота з батьками щодо протидії булінгу є достатньо дієвою.Так як за результатами опитування 98% батьківської спільноти володіє знаннями щодо поняття булінгу, його ознак, рольової структури; знайомі з причинами та наслідками булінгу.

Ефективними видами і формами навчання педагогічних працівників для оволодіння ними методиками діагностики і раннього виявлення булінгу (цькування),ознак насилля у дитячому колективі є:

– проведення тренінгів,семінарів, круглих столів;

– спільний перегляд та обговорення тематичних відеосюжетів щодо ненасильницьких методів поведінки та виховання, вирішення конфліктів, управління власними емоціями та подолання стресу;

– розробка пам`яток «Ознаки булінгу, на що треба звертати увагу», «Перелік заходів, які повинен знати педагог, щоб уникнути ситуації появи аутсайдера в дитячому колективі».

Відповідно до Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття освіти адміністрацією гімназії, класними керівниками постійно здійснюється контроль за відвідуванням гімназистами навчальних занять.

В кінці робочого тижня класні керівники 5-11 класів здають зведену відомість відвідування учнями навчальних занять, де вказують, які заходи вжиті ними стосовно пропусків уроків окремими учнями.

В особових справах учнів розміщено довідки від лікаря, які засвідчують причину відсутності учнів по хворобі. Наявні записки батьків учнів, які були відсутні на заняттях з поважної причини.

Питання відвідування розглядаються на нарадах при директорові, нарадах при заступниках. Видано наказ №316 від 31.10.2019р. «Про стан відвідування навчальних занять учнями гімназії»

Психолого-соціальну підтримку в гімназії отримують всі учні, які її потребують у формі консультацій, бесід, психологічної діагностики, психокорекційної , профілактичної та просвітницької роботи.

В гімназії розроблені Права та обов’язки учнів і розміщені на сайті для обговорення педагогами, батьками. У зв’язку з введенням карантину вони не були затверджені на педагогічній раді. На початку наступного навчального року, на першій педагогічній раді будуть затверджені.

Управління навчальним освітнім закладом неможливе без участі батьків, учнів, громадськості. Тому серед стратегічних напрямків діяльності гімназії визначено розвиток державно-громадського управління, розширення зв’язків із батьками, громадськими організаціями, сприяння розвитку учнівського та педагогічного самоврядування.

Система державно-громадського управління гімназією успішно функціонує завдяки чіткій структурі та раціональному розподілу обов’язків між усіма структурними підрозділами. Відповідно до статей 6, 17 Закону України визначено такі органи громадського самоврядування:

• рада гімназії;

• педагогічна рада;

• методичні комісії учителів – предметників;

• ШМО;

• Країна успіху

• класні учнівські збори;

• загально-гімназійні батьківські збори;

• батьківські збори класу;

• батьківський комітет класу.

Основною метою державно-громадського управління гімназією є оптимальне поєднання принципів єдиного керівництва та самоуправління на всіх ланках і етапах управлінської діяльності. Неодмінною умовою розвитку гімназії є співпраця педагогічного колективу з батьками учнів. Досвід роботи переконав, що домогтися ефективних результатів у навчанні та вихованні учнів можна лише не підґрунті толерантності, тісної взаємодії педагогів і батьків та єдності їхніх поглядів на розвиток особистості. В гімназії на громадських засадах функціонує рада гімназії, особливістю якої є її незалежність від адміністрації. Рада гімназії активно долучається до таких аспектів діяльності, як удосконалення матеріально-технічної бази, залучення додаткових ресурсів для забезпечення діяльності та розвитку закладу освіти.

Батьки є активними учасниками гімназійних заходів, разом готують виставки, допомагають учням брати участь у творчих конкурсах.

Збори батьків у класах проводять не рідше двох разів за семестр. На них розглядаються питання спільної діяльності батьків, учнів та гімназії. На батьківських зборах аналізують навчальні досягнення учнів, їхні можливості, надають поради батькам, як виховувати дітей, планувати проведення спільних заходів із учнями та педагогічним колективом.

Батьківські комітети сприяють зміцненню матеріально-технічної бази гімназії, ремонту класних кімнат. Під час батьківських зборів, окрім організаційних питань, порушуються проблеми адаптації новоприбулих учнів, культури поведінки, психологічні аспекти подолання стресів. На загальногімназійних зборах адміністрація звітує про проведену роботу, про успішність учнів. Адміністрацією та психологічною службою для батьки учнів проводяться консультації. Всі питання, які хвилюють батьків, пропозиції, поради, побажання розглядаються на засіданнях батьківського комітету.

Об’єднанню всіх учасників освітнього процесу і органів гімназійного самоврядування в один колектив, здатний виконати статутні завдання, сприяли толерантності у відносинах членів колективу, визначення стратегічних напрямів діяльності, чітке планування, єдиний зручний режим, регламент праці, розподіл посадових обов’язків і громадських доручень. Робота вказаних органів спланована і відбувається згідно з положенням про їх діяльність.

Універсальною формою організаторської діяльності учнівського колективу є самоврядування, що являється важливим аспектом самоорганізації дитини та чинником творчої самореалізації особистості. Учнівське самоврядування гімназії поруч із «Країною успіху» набуло паралельний напрямок, який розвиває у учнів патріотичні риси і якості. Відповідно положенню №865 про гру «Джура» («Сокіл») воно має ройове самоврядування та організовано в курінь імені Володимира Гнатюка. Протягом року роями виконана низка добрих справ. Підсумком роботи у поточному навчальному році є звіт для КНИГИ ЗВИТЯГ національно-патріотичної військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура») етапу “Добре діло”. Протягом 2019-2020 навчального року були організовані справи милосердя та волонтерські заходи, спрямовані на допомогу дітям-інвалідам та дітям соціально не захищених категорій. Серед заходів милосердя традиційні відвідування дітей позбавлених батьківського піклування в Житомирському реабілітаційному будинку “Сонячний дім”. Організувала милосердні справи з членами міністерства та учнями гімназії куратор міністерства соціального захисту – Капалб Оксана Олександрівна. Учні, батьки і адміністрація Озерненської гімназії в рамках благодійної акції «Подаруй дитині свято», принесли радість для діток з функціональними обмеженнями. В період новорічних свят ми відвідали вихованців БФ «Місія в Україну». Ініціатором новорічних заходів стала соціальний педагог гімназії Капалб Оксана Олександрівна.   Лідерами учнівського самоврядування було проведено милосердні акції по збору грошової допомоги : онкохворим дітям- зібрані кошти у розмірі 5500 грн. передали до БФ “Разом до життя”; допомога родині учениці Озерненської гімназії Аріни Кулік, яка постраждала від пожежі (зібрано 6 430 грн.); учневі 11 класу Сінгурівської ЗОШ Гречанюку Нікіті, що постраждав внаслідок ДТП (зібрано понад 7 тисяч грн.).

Важливим завданням серед волонтерських заходів є охорона і турбота про навколишнє середовище та природу, яка нас оточує. Тому вже четвертий рік поспіль учні гімназії доєднались до Всесвітнього екологічного руху – “Let`sdoit, Ukraine” – “Зробимо Україну чистою” та учасники рою “Нащадки козаків” (старшина куреня ім. Володимира Гнатюка), як координатор руху у нашому регіоні провів осінню акцію з прибирання нашого селища. Участь у прибиранні селищної території взяли усі класні колективи. Не традиційним і оригінальним заходом цієї зими стала акція, яка передбачала збереження життя і турботу про чотирилапих друзів, які опинилися на вулиці. Рої і класні колективи одразу відгукнулись на прохання зібрати допомогу у вигляді крупи, корму, теплих речей   та грошову допомогу Житомирській міській громадській організації захисту тварин, представники якої приїхали в гімназію з подякою. Та варто назвати молодих козаків, які піклуються про виховання маленьких котигорошків та допомагають їм опанувати козацький гарт через посвяту у козачата, спортивно-виховні дужання, ігри та козацький розвиток. Зокрема міністерством фізичної культури і спорту для учнів 5,6,7 класів організовані фізично-спортивні етапи гри із спортивним квестом та смугою перешкод 14 жовтня. У грі також були використані етапи із вдосконаленням навичок «Таборування», гри «Линва», і «Відун». Організаторами ігор були лідери міністерств Бікбулатов Ренат, Ошуєва Дар’я, Смірнова Софія, Свінціцька Анастасія, Трофименко Діана, які одночасно складають старшину куреня ім.Володимира Гнатюка. Проводять освітню-виховну роботу із меншими учнями (джурами) у напрямку техніки безпеки в умовах гри та правил поведінки в умовах поза межами гімназії, будинку, місць щоденної гри в позаурочний і позашкільний час.

Міністерство зв’язків з громадськістю та інформації висвітлює роботу міністерств та куреня з ройовим самоврядуванням гімназії на офіційному сайті гімназії, на сторінці «Фейсбук» в групі «Курінь імені В.Гнатюка» та в мережі Інстаграм.

КНИГА ЗВИТЯГ «Куреня ім.Володимира Гнатюка. Спадок

Першим і важливим завданням куреня ім.Володимира Гнатюка є козацько-лицарське виховання з основними елементами військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), яка формує в учнів патріотизм, повагу до Батьківщини, державних та національних символів, мужність, відповідальність, безпечний та здоровий спосіб життя.

Юні джури та молоді козаки куреня присвятили майже 5 років дослідження над темою “Коліївщина”, Коднянська трагедія періоду Гайдамаччини із ключовими видатними постатями Іваном Гонтою та Максимом Залізняком. Перші розвідки почалися у 2015 році, коли юні джури ще не були джурами, а були звичайними учнями 5 та 6 класів. Щорічно 22 травня на День Героїв та 14 жовтня – День Захисника Вітчизни намагалися не пропустити можливість відвідати музей історії села Кодні. Випробовували себе в ролі юних екскурсоводів та охоронців культурної історичної спадщини, організовуючи екскурсії для однокласників та їх батьків. Цьогоріч курінна Смірнова Софія стала учасницею науково-практичної конференції “Українське козацтво: історія та сучасність” в день 100-річчя Житомирського державного університету ім. І. Франка та представила дослідницьку роботу старшини куреня періоду Коліївщини та звитяг Івана Гонти за темою “Від Гонтівки до Кодні – козацька слава живе й сьогодні”

Щороку до Дня Захисника Вітчизни та Дня Козацької Слави новаки-козачата проходять урочисту посвяту у Котигорошки, яку здійснює старшина куреня. Окрім виховної роботи та опікунського напрямку над Котигорошками молоді козаки старшини досліджують історію Збройних Сил, героїв козацьких звитяг та популяризують воїнську звитягу. Справою честі для нас стала допомога і підтримка військових в зоні ООС, гімназійною громадою було виготовлено літній варіант маскувальної сітки та передані місцевими волонтерами ГО «Волонтери Полісся».

З метою збереження народних традицій українського народу та вихованню у підростаючого покоління юних джур милосердя, турботи про ближнього та добра було організовано привітання військовослужбовців Озерненського гарнізону з Різдвом Христовим. У співпраці зі священиком місцевого храму учні гімназії заспівали колядки для особового складу 132 окремого розвідувального батальйону Десантно-Штурмових Військ, автомобільної частини та авіаційної бригади.

Силами старшини куреня та учнів одинадцятикласників було створено виставу “У пошуках новорічної зірки”, яку переглянули учні 1-10 класів.

Лідери учнівського самоврядування,які також є старшиною куреня ім. Володимира Гнатюка організовують роботу з патріотичного виховання юних джур гімназії у загальногімназійних заходах до Дня Соборності, Дня Крут, Дня Революції Гідності тощо.

Старшина куреня є активом гуртків “Юні екскурсоводи”, “Джура”, “Стрілець”, “Патріот”, дружини юних пожежних та має низку відзнак і нагород.

В гімназії налагоджено систему внутрішніх та зовнішніх комунікацій:

  1. Річний план роботи гімназії
  2. План методичної роботи.
  3. План виховної роботи
  4. Плани роботи психолога та соціального педагога
  5. План роботи методичних комісій
  6. Плани роботи класних керівників
  7. План роботи з ОП, ЦЗ, БЖ учасників освітнього процесу
  8. Впровадження планів у практику:

8.1.Педагогічні ради

8.2. Семінари

8.3.Конференції

8.4. Предметно-презентаційні тижні

8.5. Місячники

8.6.Ярмарки педагогічних інновацій

8.9. Робота факультативів та гуртків

8.10.Участь у олімпіадах, конкурсах, змаганнях

8.11.Творчі роботи учителів

8.12.Самоосвіта

9. Аналіз предметної роботи

9.1.Звіти класних керівників, учителів-предметників рівня навченості учнів

9.2. Накази про стан викладання предметів

9.3.Результати олімпіад, конкурсів, змагань, участі у системі МАН

9.4. Атестація педагогів

10. Виявлення проблем, шляхи реалізації

10.1. Контроль

– оперативний;

– тематичний;

– фронтальний;

– узагальнюючий;

– предметний;

– персональний.

11. Коригування роботи

11.1. Нарада при директорові та заступниках

11.2.Методична рада

11.3.Індивідуальні бесіди з учителями

Використовуючи всі інструменти комунікації можна зробити висновок, що вони дієві і результативні. Завдяки такій роботі забезпечується зворотний зв’язок між усіма учасниками освітнього процесу.

З метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу в гімназії функціонує сайт. Основні завдання сайту:

– Позитивна презентація інформації про особливості гімназії, історії її розвитку, про досягнення учнів та педагогічного колективу, про освітні програми та проекти.

– Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність освітнього закладу.

– Формування позитивного іміджу гімназії.

– Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів.

– Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.

– Створення умов мережевої взаємодії гімназії з іншими установами.

– Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.

– Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.

– Сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

Також у фейсбук є сторінка Озерненської гімназії. Під час дистанційного навчання створено групи у мережі вайбер. У своїй педагогічній діяльності учителі використовують різні платформи: гугл-клас, клас –рум, ZOOM.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в гімназії знаходиться під щоденним контролем адміністрації: директора, заступника директора з навчально-виховної роботи. На початок 2019/2020 навчального року були оформлені всі необхідні акти дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та гімназійних приміщеннях підвищеної небезпеки. На засіданні педагогічної ради розглянуто та затверджено план роботи гімназії на 2019/2020 навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона життя і здоров’я, заходи безпеки. Охорона праці та охорона дитинства». Інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29.01.1998 року. У наказі по гімназії «Про розподіл обов’язків» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в гімназії. За планом роботи гімназії проводиться навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.

23 грудня 2019 року з учасниками освітнього процесу в гімназії проведено практичне заняття з евакуації з приміщення під час надзвичайної ситуації. Заняття засвідчило, що всі учасники повністю справились із завданням.

10 січня 2020 року з  колективом гімназії відбулася зустріч Толкача І.М., керівника психологічної служби управління ДСНС в Житомирській області на тему «Підвищення  психологічної готовності учасників освітнього процесу до дій у надзвичайних ситуаціях. Перша психологічна допомога особам, що постраждали внаслідок кризових ситуацій».

Під час тренінгу розкрито роль психологічної служби ДСНС, доступно викладено теоретичний матеріал і вдало проведено моделювання практичних ситуацій.

На 01.09.2019р. всі педагогічні працівники гімназії надали медичні книжки з дозволом приступити до роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад та на нарадах при директорі. Основні ключі від усіх гімназійних приміщень щоденно видаються черговим, збираються наприкінці зміни та зберігаються у чергового. У зв’язку з пандемією у світі і заходами карантину в Україні освітній процес переведено на дистанційну форму. Бесіди з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці, на водоймах, у лісі класними керівниками проведено в онлайн-режимі.

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі гімназії. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом. Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників гімназії. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі з охорони праці. Проведено первинні інструктажі з охорони праці на робочому місці. При проведенні конкретних заходів регулярно проводяться цільові інструктажі з техніки безпеки з працівниками і учнями, які реєструються у відповідних журналах. Розроблено заходи щодо:

– протипожежної безпеки;

– попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

-запобігання аваріям, пожежам, нещасним випадкам виробничого характеру.

Оформлено стенди: – Пожежна безпека. – Безпека життєдіяльності.

Робота з соціального захисту учнів у 2019-2020н.р. знайшла відображення у заходах. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносились кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів. Так у 2019-2020 році на обліку 259 дитини пільгових категорій, з них: 81 із багатодітних родин; 3 із малозабезпечених родин; 4 дітей з особливими потребами; 6 дітей, позбавлені батьківського піклування; 33 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 18 дітей-напівсиріт; 4 учнів із числа внутрішньопереміщенних осіб та 94 учні батьки яких є учасниками ООС.

Під час проведення Новорічних свят, учні пільгових категорій, які навчаються в початковій школі отримали солодкі подарунки від депутатів Новогуйвинської селищної ради.

Силами учнівського самоврядування для дітей пільгових категорій підготовлено виставу на День Святого Миколая.

Соціальним педагогом неодноразово здійснювався патронаж таких сімей разом із представниками Новогуйвинської селищної ради. Складались відповідні акти.

Під час карантину на дистанційному навчанні класні керівники тримали під постійним контролем стан здоров’я, харчування в таких сім’ях

Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано
відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного
забезпечення учнів та вчителів в гімназії проведено капітальний ремонт
медичного пункту, де працює медична сестра, яка організовує систематичне
та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих
захворювань. Щорічно на базі ЦРЛ Житомирської районної ради учні
відповідно графіку проходять медичне обстеження. Відповідно до
результатів       медичного       огляду       дітей,       на       підставі

довідок лікувальної установи в гімназії формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Протягом 2019-2020н.р. медичною сестрою здійснювався профілактичний огляд учнів. Дані заносились у спеціальний журнал. Після кожного виявленого захворювання батьки були проінформовані класним керівником.

На виконання Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 за № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до списків, складених медичною сестрою на підставі довідок про стан здоров’я, у яких визначено групи для занять на уроках фізичної культури та з метою належної організації занять з учнями, які мають відхилення у стані здоров’я і оптимізації їх рухової активності, учні були розподілені на групи здоров’я та поставлені на диспансерний облік, про що видано наказ гімназії «Про розподіл учнів за медичними групами для організації занять фізичною культурою».

Розподіл учнів на групи у 2019-2020 н.р.

 

Основна Підготовча Спеціальна Звільнені
к-сть учнів % к-сть учнів % к-сть учнів % к-сть учнів %
459 77.93 72 12.22 57 9.67 1 0.18

 

За результатами проведення поглибленого профілактичного медичного огляду учнів виявлено:

–         хвороби органів зору – 40 учнів

–         захворювання ОРС – 29 учнів

–         неврологічні захворювання – 5 учнів

–         захворювання дихальних шляхів – 10 учнів

–         вроджена вада серця – 29 учнів.

Керуючись ст.56 Закону України  «Про освіту», ст. 21,22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України   від 06.08. 2014р. №353), Програмою організації харчування в закладах загальної середньої освіти Житомирського району на 2019 рік та з метою  організації якісного харчування учнів, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя учнів  в гімназії організоване гаряче харчування учнів.

У режимі гімназії велике значення надається організації раціонального, збалансованого харчування учнів.

Основними напрямками спільної роботи педагогічного колективу і працівників їдальні є:

– зміцнення матеріально-технічної бази їдальні;

– розширення сфер послуг для учнів і батьків;

– удосконалення різноманітності раціону харчування;

– виховання культури прийому їжі;

– пропаганда здорового способу життя.

Гарячим харчуванням охоплено  – 439 учнів, що становить 72% від загальної кількості учнів, з них 255 учні 1-4 кл. що становить 100%, 5-9 класів – 32 (14%), 80 учнів, які відвідують ГПД, харчуються за кошти батьків.

У гімназії організовано харчування дітей пільгових категорій: 6 учнів, позбавлених батьківського піклування (100%), 6 учнів з малозабезпечених сімей (100%), (довідки наявні), 63 учні 5-11 класів, батьки яких перебували або знаходяться на даний момент у зоні ООС, 1  дитина з особливими освітніми потребами (інклюзивне навчання), 2 учнів з сімей вимушених переселенців.

Середня вартість харчування на одну дитину на день становить 20 грн.

Кухарем гімназії Макарчук О.А. ведеться документація з організації харчування, а саме: журнали бракеражу готової продукції, бракеражу сирих продуктів, реєстрації температурного режиму в холодильниках, обліку виконання норм харчування, книга складського обліку харчової продукції, перспективні меню, щоденні меню-розкладки. Перевіркою встановлено норми харчування переважно виконуються. За відсутності окремих продуктів кухар проводить їх заміну.

Постачальниками продуктів харчування та продовольчої сировини є: ТОВ «Золотий коровай», ФОП Павленко С.Ю., Баур Д.В., Матвійчук Т.А., Волошина О.В., Климчук С.В., Новіченко Р.М.

Зала для прийому їжі має 100 посадкових місць, столи мають гігієнічне покриття згідно із санітарно-гігієнічними вимогами.

Влітку 2019 року проведено капітальний ремонт варочного цеху та придбано: витяжну систему, посуд, електросковорідки, посудомийну машину, піддони в їдальню, умивальники, змішувачі і сифони, замінено вікна на пластикові, проведено ремонт холодильної шафи та кімнати для миття посуду. Загальна сума витрачених коштів складає 478000.

Приміщення харчоблоку та обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.         Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у робочому стані. Є ванни для миття посуду. Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби. У харчоблоці наявні всі необхідні інструкції.

Харчування учнів здійснюється у естетично оформленій залі для прийому їжі з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Учні чергового класу сервірують столи.

У приміщенні їдальні функціонує буфет. Асортимент буфетної продукції визначено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання ЗЗСО та організації освітнього процесу, затвердженими постановою головного державного санітарного лікаря України від 14.08. 2001р. №63. За кількістю та асортиментом у буфеті переважають фасована випічка та кондитерські вироби. Широкий асортимент дозволяє учням вибирати продукцію за їх уподобанням.

Питання харчування учнів – у полі зору адміністрації, учителів, батьків. Питання постійно розглядається на нарадах при директорові. Систематично проводиться роз’яснювальна робота щодо організації правильного харчування дітей різного віку в сім’ї.

У порівнянні з минулим навчальним роком травмовано 11 учнів (13 в минулому році)

Клас П.І.Б.     класногокерівника Усьоготравмовано У побуті Під     час Прим
навчання
1-Б Булана О.М. 1 1
2-Б Короткіх Л.В. 1 1
2-А Шалам ай І.М. 1 1
5-А Прилипко О.О. 1 1
6-Б Решетнікова Н.І. 1 1
7-В Павельчук О.А. 1 1
7-В Клименко О.Л. 1 1
7-Б Маніта М.М. 1 І
8-Б Рибак Т.М. 2 2
9-А Чернишева К.М. 1 1
Всього 11 4 7

 

7 випадків отриманих травм під час освітнього процесу, переважно під час уроків фізичної культури, на перерві, під час прогулянки на ГПД. Отримані травми в результаті рухливих ігор, не дотримання правил безпеки, переважно переломи кінцівок, ушкодження зв’язок, м’яких тканин, забої.

Одним із завдань освітньої реформи є створення безпечного освітнього середовища, зміцнення навчально-матеріальної бази освітнього процесу.

В період підготовки та протягом 2019-2020 н.р. за рахунок бюджетних коштів було вирішено ряд проблемних питань:

проведено капітальний ремонт харчоблоку і кімнати для миття посуду 308747
придбано 79 парт і стільців для учнів 1-х класів 79000
інтерактивна панель 166529
10 комп’ютерів 138550
ноутбуки (3 шт.) Lenovo 31950
телевізор ERGO 55 (3 шт.) 34323
методичні матеріали для 1-х класів 30263
шафи-стінки для 1-х класів (3 шт.) 29148
крейда 2860
дез.засіб 2250
інтернет кабель 1261
проведено перевірку ізоляції електропроводки обладнання в їдальні 1741
здійснено повірку ваг 397
придбано туристичне   спорядження 6960
Lego (ігровий набір для 1-х класів) 1792
посуд для їдальні 15000
встановлено вікна в актовій залі 77883
жалюзі в актову залу 16944
світильники, лампи, прожектори 2975
ремонт лічильника обліку теплової енергії 3960
папір канцелярський 4257
електрообладнання 3266
перевірка вогнегасників 4059
Разом 904117

 

Виготовлено кошторисну документацію на встановлення 8 вікон у бібліотеці, поточний ремонт приміщення для розміщення нового кабінету інформатики та ремонт приміщення кабінету фізики.

Неоціненну допомогу у зміцненні навчально-матеріальної бази гімназії, підготовки до нового навчального року надають батьки учнів гімназії.

За період з 01.09.2019 р. до 19.06.2020 р. батьківська благодійна допомога складає 39810 грн. Станом на 17.06.2020 р. використано 32339 грн. Ці кошти використані для придбання господарських товарів для забезпечення освітнього процесу.

Інформація про використання коштів розташована на сайті гімназії.

Крім того, батьки беруть активну участь у підготовці класних кімнат до нового навчального кроку.

Висловлюю вдячність колегам-педагога, працівникам гімназії, батькам, учням, спонсорам-меценатам за активну співпрацю в справі навчання та виховання підростаючого майбутнього нашої держави у створенні сучасного освітнього середовища в нашій гімназії.

Особливу вдячність висловлюю своїм заступникам Саганюк А.А., Івчук Т.А., Довгань Н.П., Шаламай І.М., Поліщук С.О., які пліч-о-пліч зі мною багато сил і енергії, а часто, і свого власного часу віддають справі організації освітнього процесу у гімназії.